Drukuj 

Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
 
•    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (2018r. Dz. U., poz. 1457 z późn. zm.)
•    Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( 2018r. Dz. U., poz. 967 z późn. zm.)
•    Ustawy z dnia14 grudnia 2016 roku PRAWO OŚWIATOWE ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)
•    Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
•    Statutu,
•    Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
•    Ramowego planu pracy szkoły,
•    Planu rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 22 w Katowicach
•    Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
•    Regulaminów:
o    Regulaminu Rady Pedagogicznej.
o    Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
o    Regulaminu Rady Rodziców
o    Regulaminu świetlicy szkolnej

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina m. Katowice .
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.