Blue Flower

Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
 
•    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
•    Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
•    Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
•    Statutu,
•    Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
•    Ramowego planu pracy szkoły,
•    Planu rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 22 w Katowicach
•    Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
•    Regulaminów:
o    Regulaminu Rady Pedagogicznej.
o    Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
o    Regulaminu Rady Rodziców
o    Regulaminu świetlicy szkolnej

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina m. Katowice .
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.