Blue Flower

- Regulamin pełnienia dyżurów nauczycieli
- Regulamin nadzoru pedagogicznego
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin ustalania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
- Regulamin organizacyjny
- Regulamin przyznawania dofinansowania na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
- Regulamin wycieczek szkolnych
- Regulamin pracowni komputerowej
- Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
- Regulamin Rady Rodziców
- Regulamin Samorządu Szkolnego
- Wewnętrzna polityka antymobbingowa
- Kodeks etyki pracownika
- Instrukcja kancelaryjna
- Instrukcja inwentaryzacyjna
- Regulamin kontroli wewnętrznej
- Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkole
- Regulamin udzielania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów
- Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
- Procedury udostępniania dokumentacji szkolnej
- Procedury postępowania i kompetencji w zakresie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostce
- Regulamin szkolny
- Procedury organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli
- Procedura wydawania duplikatów odpisów świadectw, legitymacji szkolnych i kart rowerowych
- Procedury ewidencjonowania druków ścisłego zarachowania
- Procedury dopuszczania programów nauczania