Blue Flower

Forma organizacji Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach to: szkoła publiczna podstawowa (kod 83) -  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej  Dz. U. Nr 69 poz. 763, z póź. zm. oraz danych GUS