Blue Flower

W  Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego  w Katowicach prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

• Księga uczniów - Udostępnienie: Sekretariat
• Księga zastępstw - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły  oraz zaświadczeń OKE - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja czasu pracy  - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja zatrudnionych pracowników - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej - Udostępnienie: Inspektor BHP
• Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i  ich duplikatów - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja akt osobowych pracowników - Udostępnienie: Sekretariat
• Księga kontroli - Udostępnienie: Sekretariat
• Księgi protokołów Rady Pedagogicznej - Udostępnienie: Sekretariat
• Księgi arkuszy ocen - Udostępnienie: Sekretariat
• Księgi inwentarzowe - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja druków druków ścisłego zarachowania - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja pieczęci i pieczątek - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - Udostępnienie: Sekretariat, składnica akt
• Ewidencja udostępniania dokumentacji w składnicy akt - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr otrzymanych i wydanych druków  kart rowerowych i motorowerowych - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr  zarządzeń dyrektora  - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr skarg i wniosków - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr protokołów pokontrolnych - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr wyjść i wycieczek szkolnych - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr wypadków uczniów  i pracowników - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli – Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej - Udostępnienie: Sekretariat
• Szkolne archiwum.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do kancelarii szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w kancelarii szkoły.