Blue Flower

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Katowice.
Szkoła działa na podstawie:


•    Aktu Założycielskiego
•    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)
•    Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami)
•    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016  "Prawo oświatowe"
•    Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
•    Statutu
•    Zarządzeń Dyrektora Szkoły
•    Planu pracy szkoły
•    Koncepcji pracy Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego  w Katowicach
•    Regulaminu Rady Pedagogicznej
•    Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
•    Regulaminu Rady Rodziców
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Dyrektor szkoły: mgr Danuta Krawczyk
Osoba wyznaczona przez organ prowadzący do zastępowania dyrektora: mgr Danuta Karpińska