Blue Flower

Rok szkolny 2017/2018
Wykaz przeprowadzonych kontroli przez organy zewnętrzne w SP 22 w Katowicach w roku 2017. Czytaj więcej...

Wykaz przeprowadzonych kontroli przez organy zewnętrzne w SP 22 w Katowicach w roku 2018. Czytaj więcej...

Rok szkolny 2015/2016

Wykaz przeprowadzonych kontroli przez organy zewnętrzne w SP 22 w Katowicach w roku 2015. Czytaj więcej...

Rok szkolny 2014/2015

Wykaz przeprowadzonych kontroli przez organy zewnętrzne w SP 22 w Katowicach w roku 2014. Czytaj więcej...

Rok szkolny 2013/2014

Wykaz przeprowadzonych kontroli przez organy zewnętrzne
w Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach w roku 2013

Nazwa organu prowadzącego kontrolę Śląski Urząd Wojewódzki
Tematyka przeprowadzanej kontroli Kontrola realizacji projektu objętego umową 19/2012/PD w ramach programu
Data rozpoczęcia kontroli 12.06.2013
Data zakończenia 12.06.2013
Badany okres 2012
Zalecenia pokontrolne 1. Skorygowanie dokumentów księgowych ( faktury) i dokonanie korekty ewidencji ilościowej aby odzwierciedlały stan faktyczny zakupionych pomocy
2.  Dokonanie korekty rozliczenia dotacji.
3. Brak skutków finansowych
 
Nazwa organu prowadzącego kontrolę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Tematyka przeprowadzanej kontroli Ocena stanu realizacji zarządzeń  decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 29.03.2012 r. Nr NS/HD/NS/2/2012. Realizacja programów „ Owoce w szkole” i „ Mleko w szkole”.
Data rozpoczęcia kontroli 05.09.2013
Data zakończenia 05.09.2013
Badany okres --------------
Zalecenia pokontrolne Decyzja wykonana w całości. Brak uwag
 
Nazwa organu prowadzącego kontrolę Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice
Tematyka przeprowadzanej kontroli Kontrola w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń
Data rozpoczęcia kontroli 08.10.2013
Data zakończenia 08.10.2013
Badany okres 2007-2011
Zalecenia pokontrolne 1. Dokonanie aktualizacji zapisów Regulaminu ZFŚS z uwzględnieniem aktualnej podstawy prawnej.
2. Opracowanie i wdrożenie w placówce procedur dotyczących dokumentowania, rozliczania i potwierdzania odbioru kwot dofinansowania do wycieczek i imprez kulturalno - oświatowych .
3. Stosowanie zapisów Regulaminu dotyczącego opracowania corocznych aneksów określających maksymalne kwoty dopłat do poszczególnych rodzajów świadczeń socjalnych.   
4. Dokonywanie w dokumentach korekt zgodnie z art. 25 pkt 1 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
5. Archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z zapisami Rozporządzenia PRM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej..( Dz. U. z 2011 nr 14 poz.67)