Blue Flower

Dane z rejestrów, które zawierają dane podlegające ochronie na podstawie:
- przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami), - przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej.

Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).