Blue Flower

Zaktualizowano

13.05.2019

Poprawiono:

22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu główne - Strona główna
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu główne - Instrukcja obsługi BIP
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Formy organizacji szkoły
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Struktura własnościowa i majątek
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Informacje nieudostępnione
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Dokumenty szkolne
26.09.2015 (Dorota Gawin) Menu BIP - Dokumenty szkolne - wprowadzono poprawiony Statut z 31.08.2015r
26.09.2015 (Dorota Gawin) Menu BIP - Formy organizacji szkoły - poprawiono dane dotyczące składu Rady Pedagogicznej, nowego Statutu
11.09.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP - Zaktualizowano dokumenty szkolne
Utworzono:
13.05.2019  (Dorta Gawin) Klauzula informacyjna dotycząca przyznawania i realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
12.02.2019- (Dorota Gawin) Przedstawiono
wykaz składników zbędnych oraz zużytych przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki, przekazane w formie darowizny lub odsprzedane (link)
11.11.2018 - (Dorota Gawin)
Ogłoszenie ofety pracy dla nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjnej
22.10.2014 (Dorota Gawin)
Menu główne - Redakcja biuletynu
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Status prawny
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Przedmiot działania i kompetencje
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Organy i osoby sprawujące funkcje w jednostce
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Prowadzone rejestry
11.01.2015 (Dorota Gawin)  Menu Bip - Przebieg i efekty kontroli
28.09.2015 (Dorota Gawin) Menu BIP - Wprowadzono nowy Statut Szkoły z roku 2015, wycofano Statut z roku 2013
27.10.2016 (Dorota Gawin)
Menu BIP -
Wykaz przeprowadzonych kontroli przez organy zewnętrzne w SP 22 w Katowicach w roku 2015
27.11.2016 (Dorota Gawin) Menu BIP,  Ogłoszenia BIP - Informacja o likwidacji pozycji z inwentarza szkolnego
23.10.2017 (Dorota Gawin) Menu BIP - Dokumenty szkolne, Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 2017
28.05.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP - Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP22
19.09.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP,  Nabór kandydatów. O naborze nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas,                     czyli jak pokierować swoją edukacją",
20.10.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP - Nabór kandydatów. Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować
                  swoją edukacją", wybór wykonawcy/ów na świadczenie usługi szkolenia w formie kursu doskonalącego dla nauczycieli
29.10.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP - Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją
                      edukacją" dotyczące organizacji wycieczek dla uczniów
31.10.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP - Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją
                     edukacją" dotyczące składania ofert na dostawę sprzętu, mebli, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych w celu doposażenia
                     placówki szkolnej
16.11.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP - 1. Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować
                     swoją edukacją" dotyczące
Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności - Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia
                      placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach. 2. Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji
                      wycieczek, 3. wybór oferty dotyczącej organizacji wycieczek dla uczniów w ramach projektu
23.11.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP -  Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją
                      edukacją" dotyczące
doposażenia
pracowni informatycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do
                  prowadzenia zajęć dodatkowych z języka
angielskiego oraz zajęć rozwijających kreatywność.
29.11.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP - protokół z postępowania dla zamówienia dotyczącego dostawu sprzętu i pomocy naukowych.
02.01,2019 (Dorota Gawin) Menu BIP, Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO - dodano Klauzulęinformacyjną o
                   przetwarzaniu danych osobowych
24.01.2019 (Dorota Gawin) Menu BIP, Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO - dodano Klauzulę informacyjną o
                    monitoringu

16.04.2019 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszenia bip -
Zapraszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych .
28.04.2019 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP - zamieszczenie informacji o miejscu publikacji sprawozdania finansowego za rok 2018.

29.06.2019 (Dorota Gawin) Menu BIP - w zakładce Organy i osoby sprawujące funkcje w jednostce oraz w zakładce Status prawny - poprawiono
                                                                      nazwę obowiązującej ustawy,
                                                                   - w zakładce Forma organizacji szkoły usunięto nazwę nieobowiązującego już rozporządzenia oraz poprawino
                                                                      długość cyklu kształcenia
                                                                   - w zakładce Przedmiot działalności  i kompetencje - dopisano podpunkt 6 w punkcie 1
                                                                   - poprawiono  informacje o majątku szkoł w zakładce Struktura własnościowa i majątek

                                                                   - W zakładce Informacje nieudostępnione wpisano obowiązującą obecnie ustawę.
                                                                   - W zakładce Przebieg i efekty kontroli dopisano kontrole z 2017 i 2018 roku
                                                                   - Utworzono nową zakładkę Wykorzysywanie informacji sektora publicznego

03.07.2019  (Dorota Gawin) Menu BIP - w zakładce Informacje nieudostępnone poprawiono dotęp do aktualnie obowiązującej publikacji.
                                                                    - w zakładce Status przwny poprawiono podstawy prawne  w odniesieniu do przywołanych ustaw.