Blue Flower

VI. Ewaluacja programu

1. Ewaluacji dokonuje się na zakończenie programu.
2. Po upływie połowy czasu przeznaczonego na realizację programu dokonuje się cząstkowej ewaluacji.
3. Wybór zadań badanych w cząstkowej ewaluacji uzależniony jest od przeprowadzonej obserwacji.
4. Do przeprowadzenia ewaluacji wykorzystuje się narzędzia WDN.
5. Po przeprowadzeniu ewaluacji możliwe jest dokonanie zmian w programie.
6. Za ewaluację programu odpowiada zespół pracujący nad Programem Profilaktyki Szkolnej, któremu przewodniczy pedagog szkolny.
7. Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji przedstawione są dyrektorowi szkoły, który sam zapoznaje z nimi Radę Pedagogiczną lub zleca to pedagogowi szkolnemu.
8. Wszelkie zmiany muszą zostać pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i zatwierdzone przez Radę Szkoły.