Blue Flower

II. Diagnoza środowiska szkolnego
Powołany zespół ds. profilaktyki i środowiska szkolnego dokonał diagnozy w oparciu o:
- ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli po zakończeniu realizacji Programu Profilaktyki na lata 2011-2014,
- obserwacje zachowań uczniów,
- wywiady z nauczycielami,
- analizę kart informacyjnych Środowiskowego Programu Profilaktycznego,
- analizę protokołów ze spotkań Rady Pedagogicznej i Zespołów Wychowawczych,
- analizę dokumentacji pedagoga szkolnego.