Blue Flower

Obszar 2. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

 Zadania Sposób realizacji  Odpowiedzialny  Termin 
1. Integracja zespołów klasowych Zajęcia integracyjne w ramach godzin wychowawczych.

Imprezy ogólnoszkolne takie jak: „Barbórka”,
Rajd szkolny”, Festyn, Andrzejki, bal karnawałowy.
Wychowawcy, nauczyciele,
pedagog szkolny
 Wrzesień,
Cały rok
2. Kształtowanie umiejętności współpracy,
komunikacji i wzajemnej odpowiedzialności
oraz przedsiębiorczości
Stosowanie aktywnych metod nauczania
opartych na pracy w grupie.
Zajęcia wychowawcze kształtujące postawy współdziałania i dobrej komunikacji.
Aktywizowanie uczniów do pracy
na rzecz klasy i szkoły w wyznaczonych
przez wychowawcę grupach zadaniowych.
 Współpraca z wolontariuszami. Wychowawcy, nauczyciele  Cały rok
3. Aktywizacja samorządów
klasowych i samorządu szkolnego.
Włączanie uczniów w proces decyzyjny
dotyczący np. tematyki godzin
wychowawczych, nowych inicjatyw
na rzecz klasy i szkoły.

Włączanie uczniów w przygotowanie imprez, uroczystości, wyjść, wycieczek.

Organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

Organizacja „Kawiarenek”
 Opiekun samorządu, wychowawcy  Cały rok
4. Doskonalenie nauczycieli Warsztaty: metod aktywizujących, wykorzystania multimediów na lekcjach.  Specjaliści  Cały rok