Blue Flower

Statut Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiegow Katowicach
(tekst jednolity – wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej
z  dnia 31 sierpnia 2015 r.)

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 7 września 1991roku o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572) z późniejszymi zmianami.
•    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr. 97, poz. 6740 z późniejszymi zmianami).
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół
     ( Dz. U. z 19.06.2001r. Nr 61 poz. 624),
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego 
     przedszkola i publicznych szkół ( Dz. U. Nr 35, poz. 222).
•    Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
      publicznych z 10 czerwca 2015 r. ( Dz. U. z 2015 r., poz.843)