Blue Flower

Informacje o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego regulują zapisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018r. poz.1243 z późniejszymi zmianami)

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach (wersja PDF do odczytu)

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 22 im Juliusza Słowackiego
* Załącznik nr 1 do zarządzenia 19/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach z dnia 2.XI.2018 r (pdf pdf)
* Klauzula informacyjna (pdf pdf)

* Klauzula informacyjna – monitoring z dnia 23.01.2019 (pdf pdf)

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 22 im Juliusza Słowackiego w Katowicach.( pdf pdf)

    W dokumencie znajdują się :
    - Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
    -  Wniosek  o udostępnieniu  danych z monitoringu
    -  Protokół przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu
Aneks nr 1 do Regulaminu Monitoringu (pdf pdf)

01.2019 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (pdf pdf pdf)

Wykaz przeprowadzonych kontroli przez organy zewnętrzne w SP 22 w Katowicach w roku 2015

 1. Nazwa organu prowadzącego kontrolę:    Wydział Edukacji Miasta Katowice

     Tematyka przeprowadzonej kontroli:       Kontrola formy wypoczynku zimowego

     Data rozpoczęcia:                                         03.02.2015 r.

     Data zakończenia                                         03.02.2015 r.

     Badany okres:                                             ferie zimowe

     Zalecenia pokontrolne:                               nie wydano zaleceń

 1. Nazwa organu prowadzącego kontrolę:    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

     Tematyka przeprowadzonej kontroli:       Ocena stanu sanitarnego szkoły

     Data rozpoczęcia:                                        02.03.2015 r.

     Data zakończenia                                         02.03.2015 r.

     Badany okres:                                                bieżący

     Zalecenia pokontrolne:                                 1. Brak uwag

 1. Nazwa organu prowadzącego kontrolę:    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

     Tematyka przeprowadzonej kontroli:       Ocena stanu sanitarnego szkoły w związku z wypoczynkiem letnim

     Data rozpoczęcia:                                        03.07.2015 r.

     Data zakończenia                                        03.07.2015 r.

     Badany okres:                                             ferie letnie

     Zalecenia pokontrolne:                               nie wydano zaleceń

 1. Nazwa organu prowadzącego kontrolę:    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

     Tematyka przeprowadzonej kontroli:       Ocena stanu sanitarno – higienicznego w oparciu o arkusz oceny

     Data rozpoczęcia:                                         02.11.2015 r.

     Data zakończenia                                         02.11.2015 r.

     Badany okres:                                                wakacje 2014

     Zalecenia pokontrolne:                                 nie wydano zaleceń

 1. Nazwa organu prowadzącego kontrolę:    Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli:       Skuteczność nadzoru oraz procedur postępowania przy nadzorowaniu remontów w Jednostkach Oświatowych Miasta Katowice

      Data rozpoczęcia:                                        08.04.2015 r.

     Data zakończenia                                         08.04.2015 r.

     Badany okres:                                             2013- 2014

      Zalecenia pokontrolne:                               nie dotyczy

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

 

 

Wstęp
Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom jest jednym z podstawowych zadań, przed którym stajemy jako nauczyciele i wychowawcy. Chcąc wspomagać naszych wychowanków w ich rozwoju i chronić ich przed zagrożeniami, stworzyliśmy dla naszej szkoły Program Wychowawczo-Profilaktyczny oparty o rzetelną diagnozę potrzeb i możliwości naszego środowiska szkolnego.


Diagnozy dokonał powołany zespół nauczycieli naszej szkoły. Opracowano narzędzia badawcze, przeanalizowano dokumentację szkolną oraz ewaluację wewnętrzną z ostatnich 3 lat. Przeprowadzono badania w trzech grupach: uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Na podstawie opracowanych badań wyciągnięto wnioski, które zostały przedstawione i wzięto je pod uwagę przy tworzeniu zadań i sposobów realizacji określonych zadań.


Diagnoza i monitorowanie problemów jest dokonywane regularnie po koniec każdego semestru i zawarte jest w ewaluacji programu oraz w sprawozdaniu pedagoga.Rozwój ucznia w sferach: intelektualnej (I), emocjonalnej (E), duchowej (D), społecznej (S), fizycznej (F) odbywa się w oparciu o znajomość psychologii rozwojowej wieku szkolnego oraz potrzeb i możliwości uczniów.

Program obejmuje uczniów dwóch etapów edukacyjnych. Cele programu, treści przekazywane uczniom, zadania nauczyciela oraz osiągnięcia uczniów są dostosowane do wieku rozwojowego na poszczególnych etapach. Program zawiera zadania, sposoby realizacji, termin, realizatora oraz formy ewaluacji. Różnorodność zadań pozwoli wychowawcom klas wybrać zadania dostosowane do potrzeb i możliwości zespołu klasowego nad jakim spełniają opiekę.  Zadaniem nauczyciela  jest kreowanie sytuacji, w których uczeń będzie rozwijać różne sfery swojej osobowości, zdobywać wiedzę i umiejętności, przyjmować wartości, kształtować poglądy i postawy oraz formułować sądy i oceny.

 

Akty prawne:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 26, art. 84 ust. 2

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2017 poz. 1561)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493)
Program Edukacji Zdrowotnej na lata 2016/2017


Analiza potrzeb społeczności, w której i na rzecz, której szkoła pracuje.
            Szkoła Podstawowa nr 22 im., J. Słowackiego w Katowicach działa na Załężu, jednej z najstarszych dzielnic Katowic. W obecnej sytuacji ekonomicznej dzielnica ta staje się stopniowo dzielnicą dziedziczonej biedy i bezrobotnych. Ponad 90 % rodziców naszych dzieci posiada wykształcenie podstawowe i zawodowe. Wiele rodzin to rodziny wielodzietne. Spory procent zajmują rodziny wieloproblemowe.
W szkole uczą się również cudzoziemcy. W naszej placówce stwarza się im odpowiednie warunki, aby mogli pokonać barierę językową i kulturową.
            W tej sytuacji na czoło wysuwają się sprawy opiekuńcze i wychowawcze. Bardzo ważne jest zapobieganie zagrożeniom i patologiom społecznym, profilaktyka uzależnień i wychowanie prozdrowotne. Nie do przecenienia jest kulturotwórcza rola szkoły, dawanie wzorców i kształtowanie postaw przedsiębiorczości, samodzielności i odpowiedzialności za siebie i swoje czyny, wyrabianie szacunku do wiedzy, samodoskonalenia i samokształcenia. Społeczeństwo oczekuje od szkoły zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, wysokiej efektywności nauczania i zagospodarowania wolnego czasu uczniów. Rodzice, których nie stać na opłacanie dzieciom prywatnych lekcji i zajęć, pragną aby szkoła zadbała o to, by nauczyć języka obcego, zapewnić dostęp do komputera, dostarczyć lektury i coraz częściej, bezpłatny posiłek. Dużą wagę przykładają opiekunowie uczniów do dodatkowych zajęć sportowych. Istotną sprawą jest także pomoc uczniom słabszym, z deficytami rozwojowymi, z wadami wymowy, ponieważ bardzo często rodzice nie są w stanie takiej pomocy dzieciom udzielić. Nie wolno zapominać o grupie uczniów zdolnych. Im także należy pomóc w rozwijaniu swoich zdolności i zainteresowań.

Wartości

 • prawda
 • piękno
 • patriotyzm i poczucie wspólnoty lokalnej
 • czystość języka polskiego, kultura słowa
 • samodzielność i praca nad sobą
 • rzetelna praca
 • wrażliwość na krzywdę innych

Sylwetka absolwenta

w sferze edukacyjnej:

 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, umie zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę oraz korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 • jest przygotowany do dalszej nauki, rozwija swoje talenty, myśli samodzielnie, potrafi realizować własne plany i marzenia;
 • potrafi określić jakie zdolności, umiejętności będzie mógł wykorzystać wybierając zawód;
 • miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia jest świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

 w sferze społecznej:

 

 • zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły ,regionu i narodu,
 • jest silnie emocjonalnie związany z ojczyzną
 • akceptuje siebie i innych
 • jest odpowiedzialny, prawy i uczciwy,wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie,
 • Jest wrażliwy na potrzeby innych, chętnie pomaga działając jako wolontariusz
 • umie zachować się kulturalnie,zna zasady dobrego wychowania, używa form grzecznościowych;
 • potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami
 • dba o zdrowie własne i innych, propaguje zdrowy styl życia
 • stosuje zasady ekologii i dba o czystość otoczenia;
 • wie jak bezpiecznie zachowywać się w szkole i różnych sytuacjach życiowych
 • z pewnym dystansem podchodzi do zalewu informacji płynących ze świata zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków masowego przekazu.

Cele ogólne:

 

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym) poprzez zapewnianie różnorodnych forma aktywności.
 • Przygotowanie uczniów do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie poprzez udział w życiu klas, szkoły i społeczności lokalnej.
 • Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez stwarzania warunków do poznania wielokulturowości.
 • Kształtowanie odpowiedzialności ucznia za bezpieczeństwo swoje oraz innych przez stwarzanie warunków do przyjaznej i prawidłowej atmosfery edukacji i wychowania.
 • Wdrażanie do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez edukacje oraz organizację zajęc pozalekcyjnych i imprez tematycznych.
 • Wdrażanie jednolitych form oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych rodziców i szkoły poprzez wsparcie rodziców, pedagogizację oraz wypracowanie wspólnych działań pracy z uczniem.
 • Wdrażanie uczniów do nieustannego samodoskonalenia i samorealizacji zgodnie z możliwościami poprzez wykorzystanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozę ucznia, środowiska klasowego i szkolnego .
 • Zdobywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych oraz pozyskanie umiejętności rozwiązywania i skutecznego porozumiewania się z innymi poprzez zajęcia warsztatowe oraz aktywną pracę wychowawczą pracowników szkoły.
 • Wdrażanie uczniów do poprawnego i kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych poprzez dbanie o kulturę w środowisku szkolny oraz udział w imprezach poza szkolnych, wyjściach i wycieczkach.
 • Wychowanie patriotyczne i regionalne poprzez kształtowanie postaw patriotyzmu narodowego, lokalnego i tworzenie tradycji i obrzędowości szkolnej.
 • Kształtowanie umiejętności twórczego i kreatywnego rozwiązywania problemów poprzez aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, konkursach, olimpiadach oraz rozwijanie umiejętności oraz indywidualności uczniów.
 • Rozwijanie dociekliwości poznawczej i przygotowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz rozwijania swoich zainteresowań poprzez zajęcia pozalekcyjne i wspieranie pozaszkolnych zainteresowań uczniów, umożliwienie zaprezentowania ich na terenie szkoły.
 • Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią poprzez dbałość o bezpieczeństwo i dobrą atmosferę oraz prawidłowe kontakty z wychowawcami i pracownikami szkoły opartymi na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 • Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom poprzez diagnozę środowiska szkolnego, bieżących problemów uczniów i rodziców, wzajemny dobry kontakt między nauczycielami-uczniami- rodzicami oraz instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne szkoły.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna swoje miejsce w społeczności szkolnej i lokalnej, umie współżyć z innymi.
 • Uczeń poznaje i akceptuje siebie, dba o swój rozwój i doskonalenie.
 • Uczeń aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
 • Uczeń umie sobie radzić w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Uczeń zna normy postępowania i jest kulturalny.
 • Uczeń ma poczucie przynależności do dzielnicy regionu i kraju.
 • Uczeń dostrzega znaczenie rodziny w życiu.
 • Uczeń preferuje zdrowy i bezpieczny tryb życia.
 • Uczeń ma świadomość zagrożeń, jakie niesie cywilizacja.
 • Uczeń ma poczucie przynależności do dzielnicy, regionu i kraju
 • Uczeń jest świadomy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 • Uczeń wykazuje postawę tolerancji wobec wyznań i odmiennych kultur.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH

Oczekiwane efekty

 • Wypracowanie prawidłowej komunikacji w grupie.
 • Nabycie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych środkach psychoaktywnych.
 • Nabycie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
 • Zdobycie wiedzy na temat skutków prawnych i społecznych używania środków psychoaktywnych.
 • Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.
 • Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi.
 • Zdobycie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w życiu.
 • Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami uczniów- ich aktywizacja.
 • Zdobycie istotnych umiejętności psychologicznych i społecznych takich jak skuteczne odmawianie, asertywność, umiejętności komunikacyjne, empatię.
 • Uporządkowanie własnego świata wartości
 • Utrwalenie postawy odrzucającej nałogi, przemoc i agresję
 • Zdobycie umiejętności właściwego korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 • Usystematyzowanie wiedzy uczniów i rodziców na temat uzależnień i ich skutków a także mechanizmów agresji i przemocy
 • Ukształtowanie właściwych postaw rodzinnych i społecznych
 • Rozpoznanie predyspozycji edukacyjnych uczniów i właściwy wybór dalszej ścieżki kształcenia.

 

Ewaluacja

Program wychowawczo- profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 22 im. J. Słowackiego w Katowicach poddawany jest ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma otwarty charakter. Ewaluacja programu dokonywana jest cyklicznie 2 razy do roku – na zakończenie I i II semestru szkolnego. Odpowiedzialny za ewaluacje jest Zespół ds. Budowania programu wychowawczo- profilaktycznego.

Formy ewaluacji:

 • obserwacje klas,
 • ankiety dla uczniów i rodziców,
 • wywiad,
 • rozmowy z uczniami,
 • rozmowy z rodzicami,
 • analiza dokumentów,
 • obserwacja i ocena zachowań,
 • gazetka.

Program zatwierdzony przez Radę Rodziców uchwałą  I/2017/2018 w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – zaopiniowany 31 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN RADY RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

Na podstawie art. 53. i 54. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza słowackiego w Katowicach  uchwala regulamin swojej działalności w następującym brzmieniu:

Rozdział I.  Postanowienia wstępne

§ 1 Rodzicielski organ Szkoły nosi nazwę Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 22  w Katowicach.

§ 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – rozumie się przez to Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
2) radzie rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców przy Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
3) prezydium – rozumie się przez to Prezydium Rady Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
4) komisji rewizyjnej - rozumie się przez to Komisję Rewizyjną  Rady Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
                                                  
§ 3 Regulamin Rady Rodziców  określa:
1) cele i zadania rady rodziców,
2) organizację ogółu rodziców i rady rodziców,
3) tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców,
4) zasady wyborów do organów rady rodziców,
5) ramowy plan pracy rady i jej  organów,
6) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady
7) ramowy preliminarz wydatków rady,
8) obowiązki skarbnika rady rodziców
9) postanowienia końcowe

Rozdział II Cele i zadania rady rodziców

§ 4

1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz  podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej  działalności szkoły, a także wnioskowanie do organów szkoły w tym zakresie spraw.
2. Współdziałanie z dyrektorem szkoły oraz radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowawczym i   profilaktycznym szkoły, z organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.
3.  Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

§ 5 Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:
1) pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy,
3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
4) występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu nadzoru pedagogicznego, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Rozdział III Organizacja  ogółu rodziców i rady rodziców
                                             
§ 6

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
2. Zebranie rodziców  wybiera spośród siebie oddziałową (klasową) radę rodziców składającą się  z 3-5 osób.
3. Klasowa rada rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
4. Przewodniczący oddziałowych (klasowych)  rad rodziców tworzą szkolną radę rodziców.
5. Plenarne zebranie rady rodziców wybiera spośród siebie:
1)  4-6 osobowe prezydium rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący  pracami rady,
2)  3 osobową komisję rewizyjną jako organ kontrolny rady rodziców.  
6.  Plenarne zebranie rady rodziców może zadecydować o dokonaniu  pełnych wyborów do prezydium i komisji rewizyjnej lub tylko wyborów uzupełniających.
7. Prezydium na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym rady rodziców, wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
8. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym rady rodziców, wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§  7

Zadaniem prezydium rady rodziców jest:
1. realizowanie celów i zadań rady rodziców,
2. kierowanie całokształtem prac rady rodziców,
3. koordynowanie działalności klasowych rad rodziców,
4. zatwierdzanie preliminarza wydatków rady rodziców,
5. decydowanie o działalności finansowo – gospodarczej,
6. wypracowywanie opinii i wniosków dotyczących spraw szkoły,

§  8

Zadaniem przewodniczącego rady rodziców jest:
      1. kierowanie  pracami  prezydium,
      2. zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium,
3. kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą rady,
4. bieżące decydowanie o wydatkach funduszu rady w ramach zatwierdzonego preliminarza,
5. opracowywanie planu pracy i preliminarza wydatków na dany rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia prezydium,
6. przekazywanie opinii i wniosków dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz.
7. w razie usprawiedliwionej nieobecności przewodniczącego rady jego zadania przejmuje wiceprzewodniczący.

§  9

Zadaniem sekretarza rady rodziców  jest:
1. organizacyjne przygotowywanie zebrań prezydium i rady,
2. protokołowanie obrad rady i prezydium,
3. prowadzenie korespondencji i dokumentacji rady.

§  10

Zadaniem komisji rewizyjnej rady rodziców  jest:
      1. raz w roku kontrolowanie działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami rady rodziców,
      2.kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności finansowo – gospodarczej, w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad                 prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
     3. składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi,
     4. kontrolowanie działalności poszczególnych ogniw rady na wniosek klasowych rad rodziców, prezydium rady, przewodniczącego rady lub dyrektora szkoły.

§ 11

Kadencja rady rodziców trwa 1 rok

Rozdział IV Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne.

§ 12

1.  Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 regulaminowego składu danego organu.
2.  Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców szkoły. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy  protokołować uchwały.


Rozdział V Wybory do organów rady rodziców

§ 13

1. Wybory do rady rodziców ( klasowych rad rodziców), prezydium i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym lub  jawnym.
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą   wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu  wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego rady rodziców:
    1) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania,
    2) sprawozdanie z działalności organu ustępującego,
    3) sprawozdanie komisji rewizyjnej,
    4) informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
    5) dyskusja,
    6) uchwalenie wniosków do działalności rady rodziców w następnej kadencji,
    7) podjęcie uchwały w sprawie zakresu wyborów do organów rady (wybory pełne czy uzupełniające).
    8)   wybory nowych organów rady rodziców
 6. Po zakończeniu zebrania sprawozdawczo wyborczego rady  odbywa się  pierwsze zebranie prezydium i komisji rewizyjnej rady.

Rozdział VI Ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów.

§ 14

1. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez  prezydium nie rzadziej  niż raz w roku szkolnym. Na posiedzenie rady zaprasza się dyrektora szkoły.
2. Zebranie plenarne rady rodziców może być zwoływane także w każdym czasie, na wniosek klasowych rad rodziców, rady pedagogicznej lub dyrektora - złożony do prezydium.
3. Plenarne zebranie sprawozdawczo – wyborcze rady rodziców odbywa się każdego roku pomiędzy pierwszym  i piętnastym września.

§ 15

1. Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż raz   w semestrze. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora  szkoły.
2. Posiedzenia prezydium są protokołowane

§ 16

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy  rodziców, klasowej rady rodziców, wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.

Rozdział VII Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszów rady rodziców

§ 17

1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
1) ze składek rodziców,
2) z wpłat  osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji,
3) z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i  środowiska szkoły.
2. Wysokość składki rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego prezydium rady.

§ 18

Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie  preliminarza wydatków rady rodziców na dany rok szkolny, zatwierdzanego  przez prezydium rady rodziców. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z zamieszczonym poniżej ramowym preliminarzem wydatków rady rodziców.

Ramowy preliminarz wydatków rady rodziców

1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:                                         
1) Prezydium rady  może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:
-  pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,
-  dofinansowania konkursów, zawodów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
-  finansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentujących szkołę na zawody, konkursy i inne imprezy,
-  finansowanie części kosztów zespołów  reprezentujących szkołę (np. stroje sportowe),
  - zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
  - zakup nagród dla wyróżniających się uczniów na koniec szkoły,
    
2. Środki rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka  rodzicielska mogą być wydatkowane na:
-  finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak doposażenie pracowni lub gabinetu przedmiotowego, doposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych, itp.
-  finansowanie wydatków uznanych przez dyrektora szkoły za konieczne dla właściwego funkcjonowania szkoły i jej wizerunku.
3. Sposób wydatkowania środków celowych, darczyńców może być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz szkoły. W takim przypadku  środki wydatkuje się na cele wskazane przez ofiarodawców.
                                                      
Rozdział VIII Obowiązki skarbnika rady szkoły

§ 19

1. Obsługę finansowo-księgową środków rady rodziców, prowadzi skarbnik rady
2. Dokumenty księgowe muszą  być,  przed zaksięgowaniem, sprawdzone przez skarbnika pod względem formalnym i rachunkowymi oraz zaakceptowane pod względem merytorycznym przez przewodniczącego rady i dyrektora szkoły.


Rozdział IX Postanowienia końcowe

§ 20

Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium i komisji rewizyjnej, mogą być  odwołani ze swych funkcji  przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały  wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie  uchwały według procedury ustalonej w rodz. IV tego regulaminu.

§ 21

1. Rada rodziców posługuje się pieczęcią o treści : „Rada Rodziców  przy Szkole  Podstawowej Nr22  w Katowicach”   
2. Regulamin rady rodziców jest uchwalany na plenarnym zebraniu rady i tylko w tym trybie może zostać zmieniony.
3 .Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego uchwalenia.

Regulamin uchwalono na plenarnym zebraniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach  w dniu 11 września 2013 r.
            

                      

                                                                                /pieczęć/                Przewodniczący Rady Rodziców